fbpx

Testările pentru clasele de gimnaziu cu regim intensiv/bilingv vor fi monitorizate de comisii județene

Photo 47831584 © Syda Productions | Dreamstime.com

Testările pentru accesul elevilor în clasele gimnaziale cu regim intensiv respectiv bilingv vor fi monitorizate de comisii constituite la nivel județean/ al municipiului București, conform unui ordin al ministrului Educației, publicat, astăzi, în Monitorul Oficial.

Ce prevede ordinul de ministru:

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 22 septembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
„Art. 61. — (1) La nivelul inspectoratului școlar se organizează, prin decizie a inspectorului școlar general, Comisia județeană/a municipiului București de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, alcătuită din: președinte, secretar și 2—8 membri. Președintele comisiei este inspectorul școlar de limbi moderne, secretarul comisiei este un cadru didactic metodist cu specialitatea limbă modernă, care va fi studiată în regim intensiv, iar membrii comisiei sunt profesorii cu specialitatea limbă modernă, care va fi studiată în regim intensiv.
(2) Nu pot fi desemnați membri ai comisiei profesorii care au rude sau elevi printre candidați, fiecare membru al comisiei semnând o declarație scrisă în acest sens, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la regulament.
(3) Atribuțiile Comisiei județene/a municipiului București de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională sunt:
a) elaborează procedura de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;
b) stabilește graficul de organizare și desfășurare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională;
c) elaborează subiectele și baremele de evaluare și de notare pentru testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, în baza structurii prevăzute în anexa nr. 2;
d) monitorizează organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională în unitățile de învățământ care organizează testul de competențe lingvistice.”
2. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv al unei limbi moderne de circulație internațională se realizează conform unei proceduri specifice fiecărei limbi moderne studiate în regim intensiv, emisă de către inspectoratul școlar județean/al municipiului București.”
3. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Testul se organizează la nivelul unității de învățământ, până la finalul celui de-al doilea semestru al anului școlar sau după încheierea acestuia, pentru elevii clasei a IV-a, conform graficului stabilit de către Comisia județeană/a municipiului București de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională. În cazul în care testul se organizează până la finalul celui de-al doilea semestru al anului școlar, lista rezultatelor obținute de absolvenții clasei a IV-a se afișează după încheierea semestrului al II-lea.”
4. La articolul 9, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(5) Președintele comisiei prevăzute la alin. (1) nominalizează, din rândul membrilor comisiei, alți profesori evaluatori în etapa de soluționare a contestațiilor.
(6) În cazul în care președintele comisiei prevăzute la alin. (1) nu poate aplica prevederile alin. (5), acesta solicită sprijinul Comisiei județene/a municipiului București de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională pentru desemnarea, în comisie, a unor cadre didactice de specialitate din alte unități de învățământ preuniversitar.”
Art. II. — (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispoziție contrară privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar se abrogă.

Art. III. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare, precum și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursă foto: https://www.dreamstime.com/stock-photo-group-school-kids-writing-test-classroom-education-elementary-learning-people-concept-pens-notebooks-image47831584