fbpx

EXCLUSIV Statutul Elevului, în curs de modificare. Sancţiuni pentru nerespectarea codului vestimentar, validarea reprezentanților elevilor de CA-uri, printre propunerile de modificare

Photo 108953549 / Classroom © Monkey Business Images | Dreamstime.com

Statutul Elevului urmează să fie modificat prin ordin de ministru. Educație Privată a obținut draftul noului act normativ.

Printre prevederile din schița noului ordin de ministru se numără introducerea de sancțiuni precum mustrarea sau observația scrisă pentru nerespectarea codului vestimentar, dar și validarea de către consiliile de administrație ale școlilor a propunerilor de reprezentanți ai elevilor. Alte propuneri vizează revocarea dreptului elevului care e implicat în acte de violenta de a beneficia de ridicarea sancțiunii dacă nu mai are abateri în situația în care părintele refuza consilierea, dar și sancționarea elevilor pentru faptele din afara școlii.

Una dintre sancțiunile care pot fi aplicate elevilor este, conform documentului obținut de Educație Privată, mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, care dispune de resursele necesare pentru remedierea situației disciplinare și școlare a elevului sancționat, în baza aprobării inspectoratului școlar, cu respectarea prevederilor Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Draftul ordinului de ministru urmează să fie discutat cu reprezentanții elevilor și poate suferi modificări.

Proiectul din acest moment, integral:

O R D I N

pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului

 

Având în vedere:

 • prevederile art. 14 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
 • Referatul de aprobare nr. 2866/DGÎP/19.12.2022  prin care se propune aprobarea modificării și completării OMECTS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului,
 •  prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

 

ministrul Educației emite prezentul ordin:

 

Art I. Ordinul ministrului Educației naționale și cercetării științifice nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 23 august 2016, se modifică și se completează, după cum urmează: 

 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(1) Prezentul statut reglementează drepturile şi îndatoririle elevilor, în calitate de beneficiari primari ai educației, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din România.”

 1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins: 

,,(6) Elevii înmatriculați ca elevi audienți beneficiază de drepturile și îndatoririle prevăzute în prezentul statut. 

(7) Antepreşcolarii şi preşcolarii, în calitate de beneficiari primari ai educației, au drepturile și îndatoririle prevăzute în legislația în vigoare și în prezentul statut, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/susţinători legali.”

 1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 2 Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul primar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii.”

 1. 4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 4. Toate deciziile cu impact asupra școlarizării beneficiarilor primari ai educației sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv ai Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile.”

 1. Articolul 5  se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 5 Principiile comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional sunt cele stipulate în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Toate dispoziţiile acestui statut vor fi interpretate prin raportarea la aceste principii.”

 1. La articolul 7, literele b), c), g), h), p), r), s), aa), bb), dd) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare, asigurarea organizării unor activități adaptate particularităților de vârstă în cadrul orelor prevăzute pentru aria curriculară Consiliere și orientare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor-cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.”

,,c) dreptul de a beneficia, de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare.”

,,g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat și confesional, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii.”

,,h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică/an, în funcție de nevoile elevului.”

,,p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de exprimare fără încălcarea drepturilor şi a libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine, în conformitate cu legislația în vigoare. Nu se consideră libertate de  exprimare orice formă de violență verbală, non-verbală, fizică, psihologică și socială manifestată în mediul fizic sau online, în mod singular, episodic sau repetat, față de elevi, față de personalul administrativ sau față de personalul didactic din unitatea de învățământ.

,,r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului an școlar.” 

,,s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 30 zile lucrătoare. În caz contrar, elevul are dreptul de a solicita anularea respectivei evaluări.”

,,aa) dreptul de a oferi feedback anual cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime sau prin intermediul unor chestionare anonime securizate, în conformitate cu prevederile Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar aprobate prin OM nr. 3.864/ 2021. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.”

,,bb) dreptul de a fi informat privind notele acordate, la data consemnării acestora în catalog.”

,,dd) dreptul de a avea condiţii de acces, de studiu şi evaluare în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, respectiv  dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţare şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. ”

 1. La articolul 7, literele m) și t) se abrogă. 
 2. La articolul 10, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, în condițiile prezentului statut și ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau administrativ.”

 1. La articolul 11, literele a), d), e), f), m) de la alineatul (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,, a)dreptul de a beneficia de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.”  

,,d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună și a unei călătorii dus-întors în perioada fiecărei sărbători legale pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazdă, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați.”

,e) dreptul de a beneficia, lunar, de burse sociale, de studiu, de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare, cu respectarea cuantumului minim aprobat, anual, prin hotărâre a guvernului. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului Educației. 

 1. f) dreptul de a beneficia de sprijin financiar acordat, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate („Bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („Bursa profesională”).”

,,m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor.” 

 1. 11. La articolul 11, litera b) se abrogă.
 2. La articolul 11, la alineatul (1) se adaugă o nouă literă, litera p) care va avea următorul cuprins:  

,,p) dreptul de a beneficia de ajutoare sociale și financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

 1. La articolul 11, litera a) de la alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(2) a) Guvernul României stabilește, anual, prin hotărâre, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, asigurate din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. Consiliile locale pot decide majorarea cuantumului minim stabilit prin hotărâre a guvernului, prin suplimentarea cu sume provenite din bugetele locale.”

 1. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei.”

 1. 15. La articolul 13, litera a) de la alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de nota 9.00; pentru mediile mai mici de nota 9.00 se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ; ” 

 1. La articolul 14,  litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară decentă şi adecvată sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii, dar poate fi sancționată cu observație sau mustrare scrisă.”

 1. La articolul 15, literele d), e), j), k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,d)să deţină, să furnizeze, să comercializeze, să ofere altora sau să consume băuturi alcoolice și energizante, produse din tutun, droguri, alte substanţe interzise, substanţe etnobotanice, în caz contrar  suportând consecințele legislației în vigoare.

e)să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice obiecte contondente, obiecte de metal ascuțite, bricege, toate  tipurile de arme (albe, letale sau cu gloanțe de cauciuc, arme folosite în artele marțiale), produse pirotehnice, precum: muniție, petarde, pocnitori,  obiecte de aprindere,  brichete, artificii și altele asemenea, sprayuri lacrimogene, paralizante sau cu piper, muniție, explozibil, butelii/containere cu gaz, combustibil lichid și alte substanțe inflamabile care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ. În cazul în care elevii introduc obiectele anterior menționate sau altele asemenea, acestea sunt confiscate de către personalul însărcinat cu asigurarea pazei/profesorul de serviciu/dirigintele clasei/ directorul unității de învățământ. Elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlaltor persoane din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale.”

,,j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă verbală, non-verbală, fizică, psihologică și socială în mediul fizic sau online, inclusiv bullying, în unitatea de învăţământ şi în afara ei.

 1. k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; elevii, care absentează, nejustificat, de la orele de curs și săvârșesc  fapte sancționabile în perimetrul unității de învățământ, sunt sancționați conform prevederilor prezentului statut.”
 2. La articolul 15, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

,, n) să participe la jocuri de noroc.”

 1. La articolul 16, alineatele (4), (6), (7), (8), și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

 1. a) observaţie individuală; 
 2. b) mustrare scrisă;
 3. c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, a sprijinului financiar Bani de liceu, Bursa profesională
 4. d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
 5. e) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, care dispune de resursele necesare pentru remedierea situației disciplinare și școlare a elevului sancționat, în baza aprobării inspectoratului școlar, cu respectarea prevederilor Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 
 6. f) scăderea notei la purtare sub 6 cu declararea nepromovabilității anului de studiu respectiv. 
 7. g) preavizul de exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal; 
 8. h) exmatriculare, în cazul elevilor din învățământul postliceal.”

,,(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării se poate face în faţa colectivului clasei.

(7) Violenţa verbală, non-verbală, fizică, psihologică și socială în mediul fizic sau online se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. Elevii care comit acte de violență și/sau bullying vor fi sancționați conform prevederilor prezentului statut.

(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (4), lit. c-h, nu se pot aplica în învăţământul primar. 

(9) Sancţiunea prevăzută la alin. (4), lit. g și h, nu se poate aplica în învăţământul obligatoriu”.

 1. 20. La articolul 16, după alin.(4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: 

,,(4^1) a) Sancțiunea prevăzută la alin. (4) lit. d) se va aplica cu respectarea prevederilor art. 120 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OM nr. 4183/2022.

 1. b) În cazul în care se înregistrează mai mult de 2 situații/an școlar,  în care este aplicabilă sancțiunea prevăzută la alin. (4) lit. d), se va aplica sancțiunea prevăzută la alin. (4) lit. e), cu respectarea prevederilor art. 120 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OM nr. 4183/2022.”
 2. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

,, (2) Sancțiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau profesorul diriginte, la ședința imediat următoare a consiliului profesoral.”

 1. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 20 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se aplică de către profesorul diriginte, pentru elevii care: 

 1. înregistrează 3 situații/an școlar,  în care este aplicabilă sancțiunea prevăzută la alin. (4) lit. b); 
 2.  absentează, nejustificat, mai mult de 20 ore la diferite discipline de studiu/modul.

 (2) Sancțiunea se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

 (4) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.”

 1. După articolul 20, se introduc două noi articole, articolele 20^1 și 20^2, cu următorul cuprins: 

,,Art. 20^1 (1) Mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ se aplică de către consiliul de administrație, pentru elevii din învățământul gimnazial, liceal și postliceal care: 

 1. înregistrează 2 situații/an școlar  în care este aplicabilă sancțiunea prevăzută la alin. (4) lit. d).
 2. absentează, nejustificat, mai mult de 40 ore la diferite discipline de studiu/an școlar.

 (2) Sancțiunea se consemnează într-un document care se înmânează de către profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

 (4) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Art. 20^2 (1) Scăderea notei la purtare sub 6 cu declararea nepromovabilității anului de studiu respectiv se aplică, de către profesorul diriginte, pentru elevii care: 

 1. înregistrează 2 situații/ an școlar în care este aplicabilă sancțiunea prevăzută la alin. (4) lit. e); 
 2.  absentează, nejustificat, mai mult de 40 ore la diferite discipline de studiu/an școlar;
 3. încalcă mai mult de 10 din interdicţiile stipulate la art. 15/an şcolar.

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.”

 1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii din învățământul postliceal care absentează, nejustificat, 20 ore la diferite discipline de studiu, cumulate/modul, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.”

 1. 25. La articolul 22, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(1)Exmatricularea constă în eliminarea elevului din învățământul postliceal din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. ”

,,(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ postliceal – din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice.” 

 1. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.”

 1. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral.”

 1. Articolul 25 se modifică și va următorul cuprins: 

,,(1)Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ postliceal, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral.

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului Educaţiei, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.

(3) Sancţiunea se comunică elevului,  în scris, de către Ministerul Educaţiei.

(4) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.”  

 1. Articolul 26 se modifică și va următorul cuprins:

,,(1) După cel puțin opt săptămâni sau la încheierea anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. (4), lit. a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri de la aplicarea sancțiunii până la încheierea anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.

(3)Elevii majori/minori, ai căror părinți refuză participarea la programe/ședințe de consiliere școlară/psihologică, nu pot beneficia de ridicarea sancţiunilor aplicate pentru comiterea actelor de violență/bullying.” 

 1. 29. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(1) a) Pentru toţi elevii din învăţământul primar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, la diferite discipline de studiu/ modul, va fi scăzut calificativul la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient .

b)Pentru toţi elevii din învăţământul gimnazial și liceal, la fiecare 10 absenţe nejustificate, la diferite discipline de studiu/ modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.”

 1. Articolul 30 se modifică și va următorul cuprins:

,,Art. 30 În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în: 

 1. a) Consiliul Național al Elevilor și structurile acestuia la nivelul județean/al municipiului București/al unității de învățământ; 
 2. b) asociaţiile reprezentative ale elevilor.”
 3. 31. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 32 (1) Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii: 

 1. a) reprezentanții elevilor în birourile executive sau departamentele/comisiile consiliului elevilor, preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Şcolar al Elevilor; 
 2. b) reprezentanţii elevilor în Birourile Executive ale Consiliului Judeţean al Elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor/Consiliul Naţional al Elevilor şi în structurile de conducere ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, ce au prevăzut în statut scopul reprezentării elevilor;
 3. c) reprezentantul elevilor în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 
 4. d) reprezentanţii elevilor în comisiile unităţii de învăţământ, inspectoratelor şcolare, autorităţilor locale sau centrale.

(2) Elevii reprezentanți trebuie să aibă un comportament și o ținută ireproșabile, să susțină învățământul românesc, valorile naționale și să apere imaginea unității școlare pe care o frecventează.”

 1. La articolul 33, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,(2) Fiecare elev are dreptul de a alege şi de a fi ales ca reprezentant al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar. Este interzisă limitarea sau restrângerea dreptului de a alege sau de a fi ales, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, statut socioeconomic, convingeri sociale sau politice, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală, apartenenţă la un grup defavorizat, medie generală, medie la purtare, situaţie şcolară, precum şi orice alt criteriu discriminatoriu.”

,,(4) Alegerea elevilor reprezentanți se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor, aprobat prin OM nr. 3838/2016.”

 1. La articolul 33, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 

,,(5) Consiliul de administrație al unității de învățământ validează una din propunerile pentru reprezentantul elevilor.”

 1. La articolul 35, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,a) de a avea acces la documentele oficiale referitoare la școlarizarea elevilor, emise de organismele în cadrul cărora este reprezentant, în condiţiile legii.”

,,d) de a li se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa elevului reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat, dar nu mai mult de 40 de absente la diferite discipline/an școlar.”

 1. 35. La articolul 36, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,b) de a reprezenta interesele elevilor și ale unității școlare pe care o reprezintă, fără a fi influenţaţi de factori politici;”

 1. 33. La articolul 38, alineatul (1), după litera c), se introduce o nouă literă, litera d), care va avea următorul cuprins: 

,,d) dispun de numărul necesar de elevi din unități de învățământ preuniversitar pentru a asigura componența Consiliului director, a celorlalte structuri de conducere ale asociației și a Adunării generale.”

 1. La articolul 39,  alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul anului școlar. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor. ”

 1. La articolul 40,  alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(3) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza Regulamentului intern al Consiliului Național al Elevilor aprobat de către Adunarea generală a  Consiliul Naţional al Elevilor. ”

 1. La articolul 41, litere l) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins

,,l)  desemnează un membru observator pentru consiliul de administraţie, dacă nu au un reprezentant cu drept de vot, conform Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.”

,,n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Biroului Executiv, în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, Comisia de prevenire şi combatere a violenţei, grupul de lucru antibullying şi orice altă comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii.”

 1. La articolul 42, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv. Aceștia sunt aleși prin vot universal, secret și liber exprimat al elevilor din unitatea de învățământ. ”

 1. La articolul 43, alineatul (4) se abrogă.
 2. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 49 (1) Consiliile judeţene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor din București elaborează un raport anual privind respectarea prevederilor prezentului statut în fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din respectivul judeţ sau din municipiul Bucureşti. Raportul are în vedere un an şcolar şi se face public la finalizarea acestuia sau la începutul anului şcolar următor. Comunicarea publică are în vedere website-urile unităţilor de învăţământ, ale inspectoratelor şcolare, website-urile Consiliului Elevilor şi pe cele ale asociaţiilor reprezentative ale elevilor. În cazul constatării unor deficienţe, unităţile de învăţământ au obligaţia de a le remedia şi de a comunica public modalităţile de soluţionare a acestora.

(2) Consiliul Național al Elevilor elaborează un raport similar, privind situația la nivel național.”

 1. 42. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,Art. 51 Statutul elevului poate fi modificat la propunerea Ministerului Educaţiei, Consiliului Național al Elevilor, a asociaţiilor reprezentative ale elevilor legal constituite, a federaţiei naţionale a părinţilor, a federaţiilor sindicale, prin ordin al ministrului educației .”

Art. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

2 comments

«

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.