fbpx

Cum își vor primi profesorii drepturile salariale restante. Normele metodologice, aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Hotărârea privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 48/2022 prin care vor fi plătite diferențele din drepturile salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021, au declarat pentru Educație Privată surse din Executiv.

Ce prevede HG aprobată azi:

(2) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) diferențe de drepturi salariale – sumele cuvenite și neacordate personalului didactic încadrat în unitățile/instituțiile de învăţământ de stat, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021, în baza prevederilor art. 15 precum și ale art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 și art. 8 din cap. I, lit. B din anexa nr. I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
b) beneficiari – personalul didactic încadrat în învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, precum și personalul didactic auxiliar încadrat în bibliotecile centrale universitare, în perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021, respectiv într-un interval de timp din această perioadă, care nu au beneficiat de plata diferențelor de drepturi salariale prevăzute la lit. a) sau a unora dintre acestea;
c) angajatori – unități de învățământ preuniversitar de stat, unități de învățământ special de stat, unități conexe ale învățământului preuniversitar, unități de învățământ pentru activități extrașcolare, inspectorate școlare, unități conexe ale Ministerului Educației, Palatul Național al Copiilor, alte instituții și unități de învățământ de stat, instituții de învățământ superior de stat și biblioteci centrale universitare care au încadrat și salarizat personalul prevăzut la lit. b).

 

Art 2. În vederea stabilirii diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin beneficiarilor din învățământul de stat potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022, angajatorii calculează diferențele de drepturi salariale pentru intervalul 1 iulie 2017 – 31 august 2021, astfel:
a) stabilesc salariul de bază pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat prin utilizarea tranşelor de vechime în învăţământ prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 38/2017;
b) recalculează drepturile salariale rezultate din stabilirea salariului de bază potrivit lit. a), pentru perioada în care beneficiarul a avut contract de muncă în unitate/instituție, din intervalul 1 iulie 2017 – 31 august 2021;
c) calculează pentru fiecare beneficiar, diferența dintre drepturile salariale lunare recalculate conform lit. b) și cele efectiv plătite, din intervalul 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

Art 3. În vederea stabilirii diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin beneficiarilor din învățământul de stat potrivit art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022, angajatorii calculează diferențele de drepturi salariale pentru intervalul 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021, astfel:
a) recalculează creşterile și majorările salariale prevăzute la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi art. 8 din cap. I, lit. B din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuvenite în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021, prin aplicarea lor la salariul de bază stabilit conform art 2 lit. a);
b) recalculează majorarea salarială prevăzută la art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare cuvenite în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021, prin aplicarea ei la salariul de bază aflat în plată;
c) calculează pentru fiecare beneficiar, diferența dintre drepturile salariale recalculate conform lit. a) și lit. b) și drepturile salariale efectiv plătite, pentru fiecare lună din perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021, în care s-a executat contractul individual de muncă încheiat între beneficiar și angajator.

Art 4. (1) Stabilirea salariilor de bază și calculul diferențelor de drepturi salariale cuvenite conform art. 2 și 3, pentru beneficiarii din învățământul preuniversitar de stat, se va face de către angajatorii cu care aceștia au avut încheiate contracte de muncă aflate în executare în perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021, utilizând modulul „OUG 48/2022” – parte integrantă din sistemul informatic EduSAL.
(2) Instituțiile de învățământ superior de stat, bibliotecile centrale universitare și Palatul Național al Copiilor vor utiliza propriile sisteme informatice pentru calculul și ținerea evidenței diferențelor de drepturi salariale cuvenite pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

Art 5. (1) Plata diferențelor de drepturi salariale către beneficiari se realizează eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.
(2) Diferenţele de drepturi salariale a căror plată se face eșalonat, în ordinea vechimii acestora, se actualizează cu indicele de inflaţie, publicat în luna în care se face plata, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Indicele de inflaţie se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei pentru instituțiile de învățământ superior, unitățile și instituțiile de învățământ subordonate Ministerului Educației, iar pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și inspectoratele școlare se actualizează la data plății în modulul ”OUG 48/2022”, potrivit art. 7.
(3) Calculul contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajați și angajatori, aferente diferențelor de drepturi salariale stabilite pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021, se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului V ”Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Impozitul aferent diferențelor de drepturi salariale stabilite pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021 actualizate cu indicii de inflație, se calculează și se reţine în conformitate cu prevederile Titlului IV ”Impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Sumele necesare pentru plata diferențelor salariale, actualizate cu indicii de inflație, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.

Art 6. Pentru beneficiarii care şi-au schimbat locul de muncă la diferite unități/instituții de învățământ, calculul, plata și declararea diferențelor de drepturi salariale actualizate cu indicii de inflație se realizează conform prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022.

Art 7. (1) Angajatorii din învățământul preuniversitar de stat vor întocmi evidența sumelor datorate beneficiarilor în secțiunea dedicată din programul informatic EduSAL – modulul „OUG 48/2022”, secțiune ce va furniza datele: beneficiar cu menționarea numelui și a prenumelui, CNP-ului, categoriei de personal, funcției și a studiilor, perioada și valoarea drepturilor salariale datorate constituite pentru fiecare lună în parte și total pentru intervalul pentru care s-au stabilit diferențele de venituri salariale, eșalonările de plată planificate și plătite conform prevederilor art. 4 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022, indicii de inflație actualizați automat și aplicați la lunile de plată cărora le sunt aferente diferențele respective, în ordinea vechimii lor, conform valorilor comunicate de Institutul Național de Statistică, plățile efectuate cu menționarea lunii de plată, sumei achitate din totalul debitului, sumei aferente indicelui de inflație calculat și a sumei achitate beneficiarului în statul de plată al lunii respective.
(2) Angajatorii care utilizează sistemul informatic de salarizare EduSAL înregistrează în aplicație informațiile referitoare la hotărârile judecătorești ce au stabilit acordarea diferențelor de drepturi salariale prevăzute la art.1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022: datele de identificare ale hotărârilor judecătorești, articolele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022 care acordă aceleași drepturi cu cele stabilite de instanță, totalul diferențelor de drepturi salariale calculate potrivit dispozițiilor instanței.

 

Art 8. (1) În situația în care, pentru beneficiari, diferențele de drepturi salariale prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022 se stabilesc prin hotărâri judecătorești devenite definitive și executorii până la data prevăzută la art. 4 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022, plata se face potrivit dispozițiilor instanței.
(2) În situația în care, pentru beneficiari, diferențele de drepturi salariale prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022 se stabilesc prin hotărâri judecătorești devenite definitive și executorii după data prevăzută la art. 4 alin (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022, se va proceda astfel:
a) se calculează diferențele de drepturi salariale acordate prin aplicarea hotărârilor judecătorești;
b) din totalul diferențelor salariale calculate conform lit. a) se scad diferențele salariale plătite beneficiarilor, pentru aceleași drepturi și același interval de timp ca cel prevăzut în hotărârea judecătorească, pentru a se determina în concret diferențele de drepturi salariale rămase de achitat;
c) angajatorii plătesc, conform hotărârii judecătorești, diferențele rezultate după aplicarea prevederilor lit. b);
(3) Atunci când hotărârile judecătorești stabilesc acordarea diferențelor de drepturi salariale aferente unei perioade mai mici decât cele prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022, angajatorii aplică prevederile art. 2 și 3 pentru restul perioadei, astfel încât tot personalul îndreptățit să primească diferențele de drepturi salariale.
(4) În situația în care hotărârile judecătorești dispun pentru o parte din creșterile/majorările salariale acordate prin art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022, angajatorii aplică art. 2 și 3 pentru creșterile/majorările neacordate prin hotărârile judecătorești, astfel încât tot personalul îndreptățit să primească diferențele de drepturi salariale.

Art 9. Pentru diferențele de drepturi salariale calculate conform art. 2 lit. c) și art. 3 lit. c) se înregistrează, în contabilitatea angajatorilor, provizioane, conform reglementărilor legale în vigoare.

drepturile salariale

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.